Česky English Deutch

Kolokvia

Ročník 2009

Vědecká zasedání v letech 2005 a 2007 ukázala, že dvorská problematika se těší v domácí historické obci stoupajícímu zájmu. Dva předcházející ročníky sledovaly zejména strukturu a skladbu dvorské společnosti jako centra výkonné moci vládce. Středověký dvůr ale nepředstavoval pouze nástroj správy a dvorský život se neodehrával jen v rovině politické. V každodenním rytmu naopak vytvářel a formoval dvorskou kulturu. Výkon moci se odehrával na pozadí ceremoniálních pravidel, promyšlené symboliky a rituálů. Všední dny střídaly slavnostní okamžiky, které přinášely vrcholné chvíle jak v životě jednotlivce tak celé společnosti. Moc, lesk a duchovní náboj dvora přitahoval nejen společenské elity, ale dával prostor vzdělancům, umělcům a nezřídka i jednotlivcům z nižších společenských vrstev.

Naším záměrem proto bylo věnovat poslední setkání právě všednímu a svátečnímu životu na středověkém dvoře. Otevřít prostor pro otázky typu, co přinášel všední den na dvoře například v životě královské rodiny, co určoval církevní rok z pohledu dvorské zábavy? Jak rozlišovat mezi dvorským ceremoniálem a skupinou jednotlivých rituálu či symbolů v celkovém kontextu dvorské kultury? Jaké rituály a ceremonie provázely běžný den? Co se dělo na dvoře, když se zrovna mnoho nedělo? Jaké situace a konflikty narušovaly chod dvorské společnosti a jakým způsobem byly řešeny? Jaký prostor poskytovalo dvorské prostředí urozeným ženám? Jak byli hodnoceni vzdělanci, umělci či milci snažící se získat přístup ke dvoru? Jakým způsobem probíhala dvorská výchova?

Naznačené otázky se však nechtěly omezit na panovnický dvůr. Dvorská kultura jako módní záležitost ovlivňovala šlechtu, církev i měšťany a v domácím prostředí tak získávala vlastní zázemí a prostor k dalšímu rozvoji. S vědomím jen stručně naznačené šíře tématu, bylo jednání rozvrženo do čtyř hlavních okruhů:
1. Dvůr jako politické centrum světské a duchovní moci
2. Dvorský ceremoniál
3. Dvůr jako centrum vzdělanosti a elit
4. Všední a sváteční život dvorské společnosti

Kolokvium se uskutečnilo 4.-5. února 2009, a se svými příspěvky vystoupili vedle řady domácích také badatelé ze Slovenska, Polska, Německa a Lucemburska.Přednesené příspěvky:

Úvodní referát
Ivan Hlaváček
Kulturní politika a politická kultura na středověkých dvorech. Český fenomén

Dvůr jako politické centrum světské a duchovní moci

Lars-Arne Dannenberg
Der bischöfliche Hof als Instrument geistlicher und weltlicher Herrschaft am
Beispiel der Bischöfe von Meißen im Hoch- und Spätmittelalter


Laura Brander
"Mit großer Pracht zur Ehe gegeben." Frauen als Einflussträgerinnen bei Hofe
im 11. und 12. Jahrhundert


Jan Zelenka
Konflikt v prostoru středověkého panovnického dvora

Libor Jan
Srovnání politické praxe dvora Přemysla Otakara II. a Václava II.

Robert Šimůnek
Dvorská reprezentace a její dvojí publikum

Antoni Barciak
Miejsca rezydencjonalne władców górnośląskich w średniowieczu

Klára Benešovská
Místa pro chvíle slavnostní

Dvorský ceremoniál

Dana Dvořáčková-Malá
Dvorský ceremoniál a komunikace v dobovém kontextu

Václav Žůrek
Dvůr a dvorská hierarchie v korunovačním obřadu

Michel Margue
Ein Fest am Hof: Das Ritual der Vogelgelübde als politisches Medium

Jana Fantysová-Matějková
Říšská ceremonie smíření: vyrovnání mezi Lucemburky a Vilémem Julišským
1372 v Cáchách


Lenka Blechová
Dvorský ceremoniál v díle Hincmara z Remeše

Dalibor Janiš
Ceremoniál lenních přísah na středověkém dvoře olomouckých biskupů

Lenka Bobková
Přivítat a pohostit - holdovací cesta králů Ladislava a Jiřího do Horní Lužice

Robert Antonín
Vjezdy českých panovníků do královských měst ? od demonstrace moci k lidové
slavnosti


Dvůr jako centrum vzdělanosti a elit

Wojciech Iwańczak
Elita dworska v kronice Kosmasa

David Kirt
Zwischen Luxemburg und Habsburg. Peter von Aspelt an den fürstlichen
Höfen vor seiner böhmischen Zeit


Martin Musílek
Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku. Střední městská
vrstva nebo dvorská elita?


Bogusław Czechowicz
Biblijny dydaktyzm późnośredniowiecznych rezydencji jako element
funkcjonowania dworu


Iwona Pietrzyk
Piśmiennictwo książąt górnośląskich jako element kultury dworskiej

Pavlína Libichová-Cermanová
Eschatologická proroctví: módní téma na lucemburském dvoře

Otakar Slanař
Model fikčního světa se zábavnou funkcí na příkladu rytířského eposu
Tandariáš a Floribella


Všední a sváteční život dvorské společnosti

Zdeněk Žalud
Komorníci, dveřníci a další obslužný personál středověkého vládce. K otázce
jejich funkcí a vlivu u dvora


Petr Elbel
Pobyty vyslanců a poslů města Znojma na dvoře krále Zikmunda a
rakouského vévody Albrechta ve světle znojemských městských účtů.
Příspěvek k dvorské každodennosti


Martin Čapský
Lov a jeho role na dvorech slezských knížat

Petr Kozák
"...citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi..."
Všední den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda
Jagellonského


Jakub Razim
Všední a sváteční život korutanských vévodů ve světle tyrolských knih počtů

Robert Bubczyk
Gry w szachy i tabula na dworach możnowładczych i rycerskich
późnośredniowiecznej Anglii. Funkcje i znaczenie w kulturze


Daniela Dvořáková
Sviatky a slávnosti na uhorskom kráľovskom dvore

Miloslav Polívka
Jak byli obdarováváni římští králové a císařové v Norimberku

Pavel Trnka
Výdaje dvora Vladislava Jagellonského v letech 1471-1490

Mlada Holá
Dvorské slavnosti ve Vratislavi v době pobytů českých králů v pozdním
středověku


Do konce roku 2009 vyjde společná publikace vědeckých studií ve zvláštním čísle odborného časopisu Mediaevalia Historica Bohemica.