Česky English Deutch

Kolokvia

Ročník 2007

Oddělení středověkých dějin Historického ústavu AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK a Archivem hlavního města Prahy uspořádalo roku 2007 (18.-19. 10.) druhý ročník diskusního fóra věnovaného problematice dvorského prostředí. Po dvouleté přestávce bylo hlavním cílem setkání sumarizovat dosavadní výsledky bádání o podobě a uspořádání dvora panovnického, šlechtického či církevního. Setkání nejprve ukázalo snahu badatelů identifikovat strukturální uspořádání středověkých dvorů, jejich úřady, náplň a vztahy mezi nositeli. Dvory však nebyly prezentovány pouze jako nástroje správy, ale též jako místa vzájemné interakce sociálních skupin a osob. Jako takové představovaly hierarchicky členěné, ne však statické a neměnné instituce. Jejich život se odehrával v několika rovinách, nejen primární - politické. Proto druhý tématický okruh neodmyslitelně obsáhla témata dvorské kultury, která v sobě spojovala všechny zmíněné složky, neboť byla určujícím činitelem běžného i slavnostního života dvorské společnosti. Výsledkem jednání je druhé supplementum časopisu Mediaevalia Historica Bohemica, které vyjde do konce roku 2008.


Témata jednotlivých referátů:

Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ: Panovnický dvůr ve středověku - stav bádání a perspektivy výzkumu
Jan ZELENKA: Přemyslovský dvůr a dvory říšských knížat ve 12. století
Marcin Rafał PAUK: Mechanizmy kreacji elity dworskiej w dobie ostatnich Przemyslidow
Martin WIHODA: Dvory prvních moravských markrabat
Libor JAN: Deset "purkrabích" na dvoře Přemysla Otakara II.
Markéta ŠPŮROVÁ: Kuchaři, kejklíři, lékaři... a jejich místo na přemyslovském dvoře
Karel MARÁZ: K hodnostářům a úředníkům uherského, českého a polského krále Václava III.
Dalibor JANIŠ: Ke skladbě dvora olomouckých biskupů ve 13. a na počátku 14. století
Zdeněk ŽALUD: Tzv. užší dvůr Jana Lucemburského a markraběte Karla (1310-1346)
Robert NOVOTNÝ: Nižší šlechta na dvoře Václava IV.
Petr ELBL: Moravané ve strukturách dvora Zikmunda Lucemburského
Lenka BOBKOVÁ: Dvůr na cestách po zemích Koruny české
Klára BENEŠOVSKÁ: "Občasné" a "dočasné" rezidence Jana Lucemburského ve Francii a Itálii
Martin ČAPSKÝ: Proměny dvorského okruhu Albrechta z Koldic. Hejtmanský úřad svídnického a javorského
knížectví v časech kalicha

Petr KOZÁK: Dvorská společnost hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského
Ewa WOLKIEWICZ: "Pinguis pastor, oves macre" W kwestii organizacji dworu biskupa wrocławskiego Jodoka z Rozmberku (1456-1467)
Robert ŠIMŮNEK: Rezidenční dvory české šlechty v pozdním středověku
Václav LEDVINKA: Králův dvůr a královský dvůr v Praze 1458-1490/1526 (Poznámka k tématu dvora a dvorské kultury v pohusitském království)
Robert ANTONÍN: Ideál panovnické moci v narativních pramenech českého středověku
Marie BLÁHOVÁ: Intelektuálové na dvoře posledních Přemyslovců
Kateřina CHARVÁTOVÁ: Cisterciáci na dvoře posledních Přemyslovců
Renata MODRÁKOVÁ: Odraz dvorského prostředí v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradu
Martin MUSÍLEK: Odraz dvorské kultury v městském prostředí ve 13. a 14. století
Otakar SLANAŘ: Postavy a prostor v rytířské epice českého středověku
Jana FANTYSOVÁ: Lucemburkové a turnaje
Lenka MRÁČKOVÁ: Hudební kultura na dvoře císaře Friedricha III. a její recepce v českých pramenech