Česky English Deutch

Projekt

Recepce dvorské kultury v českých zemích raného a vrcholného středověku

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i.,
Řešitelé: PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, PhDr. Jan Zelenka
Identifikační kód projektu: KJB800150802
Doba trvání projektu: 2008-2010

Grantový projekt se zaměřuje na studium projevů dvorské kultury v českých zemích. Hlavní část výzkumu představuje sledování vývoje panovnického dvora a chování dvorské společnosti do závěru přemyslovské epochy. V rámci zkoumaného problému je výchozí studium strukturální podoby dvora, včetně jednotlivých úřadů a sociálních skupin či osob ve vzájemné interakci. Jako hlavní postava dvora je vnímán panovník a jeho rodina. Jejich privátní život a domácnost tvořily součást tzv. užšího i širšího dvora v době všedních dnů i v průběhu svátků a dvorských slavností. Dvůr se tak neprofiloval pouze jako centrum politické moci, kde obecně rozlišujeme složku správní, soudní a výkonnou, ale byl zároveň ovlivňován potřebami jednotlivců či dvorských klik. Sledujeme proto také jejich vzájemnou komunikaci, subjektivní motivace a osobní prožitky. To vše bylo součástí dvorské kultury, která se všemi gesty, symboly a ritualizovanými úkony vytvářela dvorský ceremoniál a v modifikovaných formách prostupovala do nižších společenských vrstev. Dvorské způsoby, rytířské myšlenky a ideály ovlivňovaly dvorskou společnost, určovaly její kritéria a zároveň se staly zdrojem zábavy či inspirací v mecenášství a umění.

Součástí grantového projektu je také diskuzní fórum kolokvií pod názvem Dvory a rezidenece ve středověku, které bylo zahájeno již v roce 2005. Značný mezioborový zájem o problematiku dvorů proto přispěl k úmyslu vypracovat badatelský záměr Recepce dvorské kultury v českých zemích raného a vrcholného středověku při širším uchopení otázek vývoje dvorské kultury a jejího rozkvětu v českých zemích 13. století. Ve smyslu jednotlivých mezinárodních kolokvií není však badatelské pole v rámci mediaevistiky časově limitováno, tak aby zůstal zachován co nejširší prostor při výměně názorů jednotlivých badatelů.