Česky English Deutch

Řešitelé

PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.
Vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Kontakt:
dvorackova@hiu.cas.cz

Zaměření:
Výzkum dvorské kultury a panovnického dvora ve středověku.
Dějiny 13. století a česko-říšské vztahy za vlády posledních Přemyslovců.

Bibliografie - studie:
Skladba pražského dvora za vlády Václava II., Mediaevalia Historica Bohemica 9, Praha 2003, s. 97-163.

Braniboři v Čechách a zajetí Václava II. Česko-braniborské vztahy ve 13. století, in: Korunní země v dějinách českého státu II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-16. století, Praha 2005, s. 129-158.

Bernard z Kamence, zakladatel, kancléř, rádce a diplomat, in: Dvory a rezidence ve středověku I., Mediaevalia Historica Bohemica 10, Supplementum 1, Dana Dvořáčková-Malá (ed.), Praha 2006, s. 107-121.

Petr z Aspeltu mezi Přemyslovci a Lucemburky, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Jana Konvičná - Jan Zdichynec (edd.), Praha 2006, s. 27-35.

Familiares regis. Duchovenstvo na dvoře Václava II., in: Od knížat ke králům. Sborník k šedesátým narozeninám profesora Josefa Žemličky, uspořádali Eva Doležalová a Robert Šimůnek ve spolupráci s Danou Dvořáčkovou-Malou a Alešem Pořízkou, Praha 2007, s. 165-176.

Panovnický dvůr ve středověku. Struktura, prostor a reprezentace, in: Dvory a rezidence ve středověku, II. Skladba a kultura středověké společnosti, Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 2, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, s. 11-37.

K modelu středověkého panovnického dvora jako sociálního systému, Český časopis historický 2/2009, s. 309-335.

Dvorská kultura přemyslovského období. Nástin problematiky a možnosti výzkumu, Mediaevalia Historica Bohemica 12/1, Praha 2009, s. 9-43.

Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu, in: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, MHB 12, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2009, s. 33-57.

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters, Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.

Zur sozialen Struktur und höfischen Kultur des böhmischen Herrscherhofes bis 1306, in: Soziale Bindungen und gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter (14.-16. Jh.), Eva Schlotheiber - Hubertus Seibert (Hg.), München 2013, s. 165-175.

Der Herrscherhof im Mittelalter Struktur, Raum und Repräsentation, Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova / Praha, Historický ústav AV ČR 14, 2010, s. 59-90.

Der Herrscherhof in Böhmen am Ende der Přemyslidenzeit und zu Beginn der Epoche der Luxemburger, in: Johann und Elisabeth. Die Erbtorchter, der fremde Fürst und das Land, Publications du CLUDEM, tome 38, Michel Pauly (ed.), Luxembourg 2013, s. 75-82.


Monografie:
Královský dvůr Václava II., České Budějovice 2011.

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců, Praha 2011

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014.PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
Vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Kontakt:
zelenka@hiu.cas.cz

Zaměření:
Výzkum dvorské kultury a struktury panovnických dvorů ve středověku.
Dějiny staršího středověku a výzkum postavení Čech v rámci střední Evropy.

Bibliografie - studie:
Sic sapiens imperator coniurationem rebellium repressit. Fridrich Barbarossa a české knížectví v optice procesu s vévodou Jindřichem Lvem, Mediaevalia Historica Bohemica 11, 2008, s. 39-78.

Vývoj přemyslovského dvora do 12. století, in: Dvory a rezidence ve středověku, II. Skladba a kultura středověké společnosti, Mediaevalia Historica Bohemica 11, Supplementum 2, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, s. 39-52.

Vazal nebo přítel? Význam rituálu homagia ve vztahu mezi českým knížetem Soběslavem I. a císařem Lotharem III., in: "Medievista a prameny - teorie a praxe". Sborník z druhého polsko-českého fóra doktorandů konaného v Hnězdně 26. - 28. 9. 2007, Poznań 2009, s. 61-71.

"... huius sedis a dextris sit imperatoris". Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku, in: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční den na středověkých dvorech, MHB 12, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2009, s. 57-71.

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters, Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.

Vladislav II., in: Petr Čornej a kol., Osudy českých králů a královen, Praha 2013, s. 23-32.

Monografie:
Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců, Praha 2011

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Praha 2014.