Česky English Deutch

Auftragnehmer

PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, v. v. i.

Kontakt:
dvorackova@hiu.cas.cz

Forschungsschwerpunkte:
Die Erforschung der höfischen Kultur und des Herrschaftshofes im Mittelalter.
Die Geschichte des 13. Jh. und die böhmischen Reichsbeziehungen unter der Regierung der letzten Přemysliden.

Bibliographie - Studien:
Skladba pražského dvora za vlády Václava II. (Die Zusammensetzung des Prager Hofes unter der Regierung von Václav II.), Mediaevalia Historica Bohemica 9, Praha 2003, s. 97-163.

Braniboři v Čechách a zajetí Václava II. Česko-braniborské vztahy ve 13. století (Die Brandenburger in Böhmen und die Gefangenschaft von Václav II. Böhmisch-Brandenburgische Beziehungen im 13. Jh.), in: Korunní země v dějinách českého státu II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-16. století, Praha 2005, s. 129-158.

Bernard z Kamence, zakladatel, kancléř, rádce a diplomat (Bernard von Kamenz, Stifter, Kanzler, Berater und Diplomat), in: Dvory a rezidence ve středověku I., Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 1, Dana Dvořáčková-Malá (ed.), Praha 2006, s. 107-121.

Petr z Aspeltu mezi Přemyslovci a Lucemburky (Peter von Aspelt zwischen den Přemysliden und den Luxemburgern), in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Jana Konvičná - Jan Zdichynec (edd.), Praha 2006, s. 27-35.

Familiares regis. Duchovenstvo na dvoře Václava II. (Familiares regis. Die Geistlichkeit am Hof von Václav II.), in: Od knížat ke králům. Sborník k šedesátým narozeninám profesora Josefa Žemličky, uspořádali Eva Doležalová a Robert Šimůnek ve spolupráci s Danou Dvořáčkovou-Malou a Alešem Pořízkou, Praha 2007, s. 165-176.

Panovnický dvůr ve středověku. Struktura, prostor a reprezentace (Der herrschaftliche Hof im Mittelalter. Struktur, Raum und Repräsentation), in: Dvory a rezidence ve středověku, II. Skladba a kultura středověké společnosti, Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 2, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, s. 11-37.

K modelu středověkého panovnického dvora jako sociálního systému (Zum Model des mittelalterlichen Hofes als soziales Systems), Český časopis historický 2/2009, s. 309-335.

Dvorská kultura přemyslovského období. Nástin problematiky a možnosti výzkumu (Höfische Kultur der Premyslidenzeit. Grundriss der Problematik und Möglichkeiten der Erforschung), Mediaevalia Historica Bohemica 12/1, Praha 2009, s. 9-43.

Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu (Höfische Zeremoniell, Rituale und Komunikation im zeitgenössischen Kontext), in: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2009, s. 33-57.

In der Zusammenarbeit:

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters, Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.


PhDr. Jan Zelenka
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, v. v. i.

Kontakt:
zelenka@hiu.cas.cz

Forschungsschwerpunkte:
Die Erforschung der höfischen Kultur und die Strukturen der herrschaftlichen Höfe im Mittelalter.
Die Geschichte des Früh- und Hochmittelalters und die Erforschung der Stellung Böhmens im Rahmen Mitteleuropas.

Bibliographie - Studien:
Sic sapiens imperator coniurationem rebellium repressit. Fridrich Barbarossa a české knížectví v optice procesu s vévodou Jindřichem Lvem (Friedrich Barbarossa und das böhmische Fürstentum hinsichtlich des Prozesses mit dem Herzog Heinrich des Löwen), Mediaevalia Historica Bohemica 11, Praha 2008, s. 39-78.

Vývoj přemyslovského dvora do 12. století (Die Entwicklung des Přemyslidenhofes bis zum 12. Jh.), in: Dvory a rezidence ve středověku, II. Skladba a kultura středověké společnosti, Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 2, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, s. 39-52.

Vazal nebo přítel? Význam rituálu homagia ve vztahu mezi českým knížetem Soběslavem I. a císařem Lotharem III. (Vasall oder Freund? Bedeutung des "homagiums" in der Beziehung zwischen böhmischem Fürst Soběslav I. und Kaiser Lothar III.) , in: "Medievista a prameny - teorie a praxe". Sborník z druhého polsko-českého fóra doktorandů konaného v Hnězdně 26. - 28. 9. 2007, Poznań 2009, s. 61-71.

"... huius sedis a dextris sit imperatoris". Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku (Rangstreiten in der Hierarchie des kaiserlichen Hofes im Hochmittelalter), in: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční den na středověkých dvorech, MHB 12, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2009, s. 57-71.

In der Zusammenarbeit:

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters, Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.