Česky English Deutch

Researchers

PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D.
A scientific specialist from the Historical Institute of the Czech Academy of Science, a public research institute.

Contact:
dvorackova@hiu.cas.cz

Specialisation:
Research of the court culture and the royal court in the Middle Ages.
The history of the 13th century and relationships between Bohemia and the Empire under the rule of the last Přemyslides.

Bibliography - studies:
Skladba pražského dvora za vlády Václava II. (The Structure of the Prague Court under the Rule of Wenceslas II), Mediaevalia Historica Bohemica 9, Praha 2003, s. 97-163.

Braniboři v Čechách a zajetí Václava II. Česko-braniborské vztahy ve 13. století (Brandenburgers in Bohemia and the Capture of Wenceslas II. Czech-Brandenburg Relationships in the 13th Century), in: Korunní země v dějinách českého státu II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-16. století, Praha 2005, s. 129-158.

Bernard z Kamence, zakladatel, kancléř, rádce a diplomat (Bernard of Kamenec, the Founder, Chancellor, Counsel and Diplomat), in: Dvory a rezidence ve středověku I., Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 1, Dana Dvořáčková-Malá (ed.), Praha 2006, s. 107-121.

Petr z Aspeltu mezi Přemyslovci a Lucemburky (Petr of Aspelt between the Přemyslides and Luxembourgs), in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Jana Konvičná - Jan Zdichynec (edd.), Praha 2006, s. 27-35.

Familiares regis. Duchovenstvo na dvoře Václava II. (Familiares regis. The Clergy at the Court of Wenceslas II), in: Od knížat ke králům. Sborník k šedesátým narozeninám profesora Josefa Žemličky, uspořádali Eva Doležalová a Robert Šimůnek ve spolupráci s Danou Dvořáčkovou-Malou a Alešem Pořízkou, Praha 2007, s. 165-176.

Panovnický dvůr ve středověku. Struktura, prostor a reprezentace (The Royal Court in the Middle Ages. The Structure, Space and Representation), in: Dvory a rezidence ve středověku, II. Skladba a kultura středověké společnosti, Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 2, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, s. 11-37.

In Cooperation:

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters (Reception of the Court Culture in the Czech Lands in the Early and High Middle Ages), Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.

PhDr. Jan Zelenka
A specialist from the Historical Institute of the Czech Academy of Science, a public research institute

Contact:
zelenka@hiu.cas.cz

Specialisation:
Research of the court culture and the structure of royal courts in the Middle Ages. The history of the early Middle Ages and research of the standing of Bohemia within Central Europe.

Bibliography - studies:
Sic sapiens imperator coniurationem rebellium repressit. Fridrich Barbarossa a české knížectví v optice procesu s vévodou Jindřichem Lvem (Frederico Barbarossa and the Czech Principality in the light of the trial with Duke Henry the Lion), Mediaevalia Historica Bohemica 11, Praha 2008, s. 39-78.

Vývoj přemyslovského dvora do 12. století (The Development of the Přemyslide Court before the 12th Century), in: Dvory a rezidence ve středověku, II. Skladba a kultura středověké společnosti, Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 2, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2008, s. 39-52.

Vazal nebo přítel? Význam rituálu homagia ve vztahu mezi českým knížetem Soběslavem I. a císařem Lotharem III. (Vassal or friend? Meaning of ritual of homagium in relationship between Czech prince Soběslav I and emperor Lothar III), in: "Medievista a prameny - teorie a praxe". Sborník z druhého polsko-českého fóra doktorandů konaného v Hnězdně 26. - 28. 9. 2007, Poznań 2009, s. 61-71.

"... huius sedis a dextris sit imperatoris". Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku (Conflicts of precedence in hierarchy of the imperial court in high Middle Ages), in: Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční den na středověkých dvorech, MHB 12, Supplementum 3, Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka (edd.), Praha 2009, s. 57-71.

In Cooperation:

Dana Dvořáčková-Malá - Jan Zelenka, Zur Rezeption des höfischen Kultur in den Böhmischen Ländern des Früh- und Hochmittelalters (Reception of the Court Culture in the Czech Lands in the Early and High Middle Ages), Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 19/1, 2009, s. 21-29.