Česky English Deutch

Kolokvia

Ročník 2005

Oddělení středověkých dějin Historického ústavu Akademie věd České republiky a Ústav českých dějin Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy uspořádali v roce 2005 (18. 3.) první setkání badatelů, kteří se zabývají otázkami dvorské problematiky ve středověku. Cílem bylo vytvořit diskuzní prostor pro studium dvorů a rezidencí ve středověku, které zatím nebylo ve větším měřítku realizováno. Vytýčené téma nabídlo řadu možností orientovat se jak na dvorský okruh panovníka, tak na dvory šlechtické či církevní, včetně problematiky sídelních lokalit a rezidencí. Výsledkem jednání se stal následujícího roku sborník Dvory rezidence ve středověku, vydaný jako první supplementum časopisu Mediaevalia Historica Bohemica.

Témata jednotlivých referátů:

Markéta ŠPŮROVÁ: Identifikace svědků v listinách královské rodiny v době Václava I. a jejich vztah k panovnickému dvoru
Irena MORAVCOVÁ: Dvůr královny Markéty Babenberské mezi lety 1246-1266
Tomáš BALETKA: Dvůr moravských Lucemburků a perspektivy jeho dalšího studia
Dominik BUDSKÝ: Metropolitní kapitula pražská jako dvůr v malém. Kariéra a vztahy v prostředí kapituly v letech 1378-1390
Marcin Rafał PAUK: Nemieccy przybysze na dworze Wacława I. W kwestii początków migracji rycerskich do Czech
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ: Bernard III. z Kamence, zakladatel, kancléř, rádce a diplomat
Martin ČAPSKÝ: Proměny dvorské elity jako odraz poklesu zeměpanské prestiže
opavských Přemyslovců

Robert NOVOTNÝ: Dvorská a zemská hierarchie v pozdně středověkých Čechách
Mlada HOLÁ: Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348-1372
Richard NĚMEC: K pojmu rezidence: Formální atributy jako kritérium definice sídel Karla IV. Lauf - Milín - Ojvín
Petr HLAVÁČEK: Nový Jeruzalém? Spirituální rozměr kadaňské rezidence Jana Hasištejnského z Lobkowicz (+1517)
Otakar SLANAŘ: K otázce topiky ve středověké rytířské a dvorské epice