Česky English Deutch

Publikationen

Inhalt

Úvodem (Einleitung), s. 7.

Markéta Špůrová
Identifikace svědků v listinách královské rodiny v době Václava I. a jejich vztah k panovnickému dvoru (Identifikation der Zeugen in den Urkunden der königlichen Familie zur Zeit Wenzels I. und ihre Beziehung zu dem Herrschergeschlecht, s. 9-19.

Irena Moravcová
Dvůr královny Markéty Babenberské mezi lety 1246-1266 (Der Hof der Königin Margarethe von Babenberg von 1246 bis 1266, s. 21-42. Resume

Tomáš Baletka
Dvůr moravských Lucemburků a perspektivy jeho dalšího studia (Der Hof der mährischen Markgrafen und die Perspektiven seiner weiteren Erforschung, s. 43-51. Resume

Dominik Budský
Metropolitní kapitula pražská jako dvůr v malém. Kariéra a vztahy v prostředí kapituly v letech 1378-1390 (Das Prager Metropolitandomkapitel als Hof im kleinen. Karriere und Verhältnisse im Millieu des Kapitels 1378-1390), s. 53-86.

Marcin Rafał Pauk
Nemieccy przybysze na dworze Wacława I. W kwestii poczštków migracji rycerskich do Czech (Die deutschen Einwanderer am Hof Wenzels I. Ein Beitrag zu den Anfängen der ritterlichen Migrationen nach Böhmen), s. 87-106. Resume

Dana Dvořáčková-Malá
Biskup Bernard z Kamence, zakladatel, kancléř, rádce a diplomat (Bernard von Kamenz, Stifter, Kanzler und Diplomat), s. 107-121.

Martin Čapský
Proměny dvorské elity jako odraz poklesu zeměpanské prestiže opavských Přemyslovců (Die Veränderungen der höfischen Elität als Zeichen des Rückgangs der Prestige der Troppauer Přemysliden), s. 123-144. Resume

Robert Novotný
Dvorská a zemská hierarchie v pozdně středověkých Čechách (Die Hof- und Landeshierarchie im spätmittelalterlichen Böhmen), s. 145-161.

Mlada Holá
Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348-1372 (Die Aufenthalte Karls IV. und seines Hofes in Breslau in den Jahren 1348-1372), s. 163-189.

Richard Němec
K pojmu rezidence: Formální atributy jako kritérium definice sídel Karla IV. Lauf - Milín - Ojvín (Zum Begriff Residenz. Die Formallen Attribute als Kriterium zur Bestimmung der Sitze Karls IV. Lauf - Mylau - Oybin, s. 191-236. Resume

Petr Hlaváček
Nový Jeruzalém? Spirituální rozměr kadaňské rezidence Jana Hasištejnského z Lobkowicz (Das neue Jerusalem? Die spirituelle Dimension der Residenz in Kadaň/Kaaden des Johannes Hassensteiner von Lobkowicz), s. 237-272. Resume

Otakar Slanař
K otázce topiky ve středověké rytířské epice (Frage der Topik in der Mittelalterlichen Ritterepik, s. 273-286.