Česky English Deutch

Publikationen

Inhalt

Úvodem (Einleitung), s. 9.

Dana Dvořáčková-Malá
Panovnický dvůr ve středověku. Struktura, prostor a reprezentace (Der herrschaftliche Hof im Mittelalter. Struktur, Raum und Repräsentation), 11-37.

Jan Zelenka
Vývoj přemyslovského dvora do 12. století (Die Entwicklung des Přemyslidenhofes bis zum 12. Jh.), s. 39-52.

Martin Wihoda
Dvory prvních moravských markrabat (Höfe der ersten mährischen Markgrafen), s. 53-80.

Libor Jan
Deset "purkrabích" na dvoře Přemysla Otakara II. (Zehn "Burggrafen" am Hof Přemysl Ottokars II.), s. 81-90.

Marcin Rafał Pauk
Mechanizmy tworzenia elity dworskiej w dobie ostatnich przemyślidów. Najwyższy komornik Andrzej z Všechrom i jego krąg (Die elitenbildende Mechanismen in der Zeit der letzten Přemysliden. Der Oberstkämmerer Andreas von Všechromy und sein Umkreis), s. 91-102.

Karel Maráz
K hodnostářům a úředníkům uherského (1301-1304), českého a polského (1305-1306) krále Václava III. (Zu den Würdenträgern und Beamten des ungarischen (1301-1305), böhmischen und polnischen (1305-1306) Königs Wenzel III.), s. 103-113.

Markéta Marková
Kuchaři, kejklíři, lékaři... a jejich postavení na přemyslovském dvoře (Köche, Gaukler und Ärzte... und ihre Stellung am Hof der Přemysliden), s. 115-126.

Zdeněk Žalud
Tzv. užší dvůr Jana Lucemburského a markrabího Karla 1310-1346 (Der sogenannte engere Hof Johannes von Luxemburg und des Markgrafen Karl 1310-1346), s. 127-146.

Klára Benešovská
"Občasné" a "dočasné" rezidence Jana Lucemburského ve Francii a Itálii (Gelegenheitsresidenzen des Johann von Luxemburg in Luxemburg, Frankreich und Italien), s. 147-167.

Mlada Holá
Curia imperialis. K možnosti ubytování dvora českých králů ve Vratislavi a k funkcím jejich sídel 1335-1526 (Curia imperialis. Zu Unterbringungsmöglichkeiten des Hofes der böhmischen Könige in Breslau und zu Funktionen ihrer Sitze 1335-1526), s. 169-196.

Lenka Bobková
Zhořelecký dvůr a rezidence vévody Jana (Hof und Residenz des Herzogs Johann in Görlitz), s. 197-214.

Robert Novotný
Ráj milců? Nižší šlechta na dvoře Václava IV. (Der niedere Adel am Hof Wenzels IV.), s. 215-229.

Petr Elbel
Úvaha o stavu bádání ke dvoru Zikmunda Lucemburského a představení prosopografického výzkumu Zikmundových dvořanů z českých zemí (Überlegungen zum Forschungsstand über den Hof Sigismunds von Luxemburg und zur Vorstellung der prosopographischen Forschung der Höflinge Sigismunds aus den böhmischen Ländern), s. 231-244.

Václav Ledvinka
Králův dvůr a královský dvůr v Praze 1436-1490. Poznámka k tématu dvora a dvorské kultury v pohusitském království (Der Hof des Königs und der Königshof in Prag 1436-1490. Anmerkung zum Thema des Hofes und der Hofkultur im nachhussitischen Königreich), s. 245-256.

Petr Kozák
Dvorská společnost hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského (Die Hofgesellschaft Sigismund des Jagiellonen, Herzog von Glogau und Troppau), s. 257-284.

Robert Šimůnek
Rezidenční dvory české šlechty v pozdním středověku (Die Residenzhöfe des böhmischen Adels im Spätmittelalter), s. 285-325.

Kateřina Charvátová
Cisterciáci na dvoře posledních Přemyslovců (Zistensienser am Hof der letzten Přemysliden), s. 327-346.

Dalibor Janiš
Ke skladbě dvora olomouckých biskupů ve 13. století (Zur Gestaltung des Hofes der Olmützer Bischöfe im 13. und am Anfang des 14. Jahrhunderts), s. 347-362.

Ewa Wółkiewicz
"Pinguis pastor, oves macre". W kwestii organizacji dworu biskupa wrocławskiego Jodoka z Rozmberku 1456-1467 (Zur Hoforganisation des Breslauer Bischofs Jobst von Rosenberg), s. 363-385.

Marie Bláhová
Intelektuálové na dvoře posledních Přemyslovců (Die Intelektuellen am Hof der letzten Přemysliden), s. 387-399.

Robert Antonín
Ideál panovnické moci v narativních pramenech českého středověku (Das Ideal der Herrschermacht in den narrativen Quellen des böhmischen Mittelalters), s. 401-417.

Jana Fantysová
Lucemburkové a turnaje (Luxemburger und die Turniere), s. 419-451.

Lenka Mráčková
Hudební kultura významných evropských dvorů a její recepce v českých pramenech 2. poloviny 15. století (Zur musikalischen Kultur der führenden europäischen Höfe und ihrer Rezeption in den böhmischen Quellen der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts), s. 453-458.

Renáta Modráková
Odraz dvorského prostředí v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě (Das Abbild des höfischen Milieu im Benediktinerkloster Hl. Georg auf der Prager Burg), s. 459-474.

Martin Musílek
Odraz dvorské kultury v městském prostředí ve 13. a 14. století (Die Reflektion der höfischen Kultur im städtischen Umwelt im 13. und 14. Jahrhundert), s. 475-505.