Česky English Deutch

Publikace

Obsah

Úvodem, s. 9.

Dana Dvořáčková-Malá
Panovnický dvůr ve středověku. Struktura, prostor a reprezentace, s. 11-37.

Jan Zelenka
Vývoj přemyslovského dvora do 12. století, s. 39-52.

Martin Wihoda
Dvory prvních moravských markrabat, s. 53-80.

Libor Jan
Deset "purkrabích" na dvoře Přemysla Otakara II., s. 81-90.

Marcin Rafał Pauk
Mechanizmy tworzenia elity dworskiej w dobie ostatnich przemyślidów. Najwyższy komornik Andrzej z Všechrom i jego krąg, s. 91-102.

Karel Maráz
K hodnostářům a úředníkům uherského (1301-1304), českého a polského (1305-1306) krále Václava III., s. 103-113.

Markéta Marková
Kuchaři, kejklíři, lékaři... a jejich postavení na přemyslovském dvoře, s. 115-126.

Zdeněk Žalud
Tzv. užší dvůr Jana Lucemburského a markrabího Karla, s. 127-146.

Klára Benešovská
"Občasné" a "dočasné" rezidence Jana Lucemburského ve Francii a Itálii, s. 147-167.

Mlada Holá
Curia imperialis. K možnosti ubytování dvora českých králů ve Vratislavi a k funkcím jejich sídel (1335-1526), s. 169-196.

Lenka Bobková
Zhořelecký dvůr a rezidence vévody Jana, s. 197-214.

Robert Novotný
Ráj milců? Nižší šlechta na dvoře Václava IV., s. 215-229.

Petr Elbel
Úvaha o stavu bádání ke dvoru Zikmunda Lucemburského a představení prosopografického výzkumu Zikmundových dvořanů z českých zemí, s. 231-244.

Václav Ledvinka
Králův dvůr a královský dvůr v Praze 1436-1490 (Poznámka k tématu dvora a dvorské kultury v pohusitském království), s. 245-256.

Petr Kozák
Dvorská společnost hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského, s. 257-284.

Robert Šimůnek
Rezidenční dvory české šlechty v pozdním středověku, s. 285-325.

Kateřina Charvátová
Cisterciáci na dvoře posledních Přemyslovců, s. 327-346.

Dalibor Janiš
Ke skladbě dvora olomouckých biskupů ve 13. století, s. 347-362.

Ewa Wółkiewicz
"Pinguis pastor, oves macre". W kwestii organizacji dworu biskupa wrocławskiego Jodoka z Rozmberku (1456-1467), s. 363-385.

Marie Bláhová
Intelektuálové na dvoře posledních Přemyslovců, s. 387-399.

Robert Antonín
Ideál panovnické moci v narativních pramenech českého středověku, s. 401-417.

Jana Fantysová
Lucemburkové a turnaje, s. 419-451.

Lenka Mráčková
Hudební kultura významných evropských dvorů a její recepce v českých pramenech 2. poloviny 15. století, s. 453-458.

Renáta Modráková
Odraz dvorského prostředí v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, s. 459-474.

Martin Musílek
Odraz dvorské kultury v městském prostředí ve 13. a 14. století, s. 475-505.