Česky English Deutch

Publikace

Obsah

Úvod, s. 11

Ivan Hlaváček
Politická kultura a kulturní politika na středověkých dvorech. Český fenomén, s. 13-30.

DVORSKÝ CEREMONIÁL A DVORSKÁ HIERARCHIE

Dana Dvořáčková-Malá
Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu, s. 33-55.

Jan Zelenka
"... huius sedis a dextris sit imperatoris. Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku, s. 57-71.

Lenka Blechová
Dvorský ceremoniál v díle Hincmara z Remeše, s. 73-92.

Václav Žůrek
Dvůr a dvorská hierarchie v korunovačním obřadu pozdněstředověkých Čech, s. 93-103.

Jana Fantysová-Matějková
Říšská ceremonie smíření 1372 podle Jeana Froissarta: pojetí míru ve Svaté říši římské za vlády Karla IV., s. 105-127.

Michel Margue
Ein Fest am Hof: Das Ritual der "Vogelgelübde" als politisches Medium, s. 129-147.

Dalibor Janiš
Ceremoniál přijímání lén a lenních přísah na středověkém dvoře olomouckých biskupů, s. 149-163.

DVORSKÉ SLAVNOSTI, ZÁBAVA A VÝDAJE

Jakub Život všední a sváteční na dvoře korutanských vévodů na přelomu 13.-14. století ve světle tyrolských knih počtů, s. 167-178.

Daniela Dvořáková
Zábava a slávnosti na uhorskom kráľovskom dvore (na príklade dvora uhorského krála Ľudovíta II. Jagelovského, s. 179-191.

Mlada Holá
Dvorské slavnosti ve Vratislavi za pobytu českých králů v pozdním středověku, s. 193-206.

Martin Čapský
Lov a jeho role na dvorech slezských knížat, s. 207-222.

Petr Kozák
"...citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi..." Všední den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského, s. 223-239.

Robert Bubczyk
Gry w szachy i tabula na dworach możnowładczych i rycerskich późnośredniowiecznej Anglii. Funkcje i znaczenie w kulturze, s. 241-251.

Lenka Bobková
Přivítat a pohostit. Holdovací cesta králů Ladislava do Horní Lužice roku 1454, s. 253-269.


Pavel Trnka
Výdaje dvora Vladislava Jagellonského v letech 1471-1490, s. 271-292.

Miloslav Polívka
Říšské město Norimberk a jeho dary králům Svaté říše římské (Ruprecht Falcký, Zikmund Lucemburský a Albrecht Habsburský), s. 293-304.

PROSTOR VŠEDNÍ I SVÁTEČNÍ

Antoni Barciak
Miejsca rezydencjonalne Piastów górnośląskich w średniowieczu, s. 307-317.

Klára Benešovská
Místa pro chvíle slavnostní, s. 319-336.

Robert Šimůnek
Město jako výrazový prostředek osobní reprezentace. Chyše a Rabštejn za Buriana II. z Gutštejna (+cca 1489), s. 337-361.

Bogusław Czechowicz
Biblijny dydaktyzm późnośredniowiecznych rezydencji jako element funkcjonowania dworu, s. 363-378.

ELITA, VZDĚLANCI, ŽENY A TI DRUZÍ

Wojciech Iwańczak
Elita dworska v kronice Kosmasa, s. 381-392.

Laura Brander
"Mit großer Pracht zur Ehe gegeben." Hochzeitsfeierlichkeiten bei Hofe im 11. und 12. Jahrhundert und die Konstruktion familiärer Identität durch die Fürstinnen, s. 393-421.

Lars-Arne Dannenberg
Der lange Arm des Bischofs. Der bischöfliche Hof als Instrument geistlicher und weltlicher Herrschaft am Beispiel der Bischöfe von Meißen (Mit einem Exkurs zu den Herren von Wurgwitz), s. 423-443.

David Kirt
Zwischen Luxemburg und Habsburg. Peter von Aspelt an den fürstlichen Höfen vor seiner böhmischen Zeit, s. 445-459.

Zdeněk Žalud
Královští komorníci, dveřníci a vrátní v lucemburských Čechách (s výhledem do 15. století), s. 461-473.

Petr Elbel
Pobyty vyslanců a poslů města Znojma na dvoře krále Zikmunda a rakouského vévody Albrechta ve světle znojemských městských účtů z let 1421-1422. Příspěvek k dvorské každodennosti, s. 475-502.

PÍSEMNICTVÍ A LITERATURA

Iwona Pietrzyk
Udział dworu książęcego w kulturze pisanej na Górnym Śląskuej, s. 505-514.

Pavlína Libichová-Cermanová
Eschatologie a apokalyptika jako módní téma na lucemburském dvoře, s. 515-531.

Otakar Slanař
Zábavná funkce v rytířské epice českého středověku. Na příkladu eposu Tandariáš a Floribella, s. 533-544.