Česky English Deutch

Publications

Content

Úvodem (Introduction), s. 9.

Dana Dvořáčková-Malá
Panovnický dvůr ve středověku. Struktura, prostor a reprezentace (The Royal Court in the Middle Ages. The Structure, Space and Representation), s. 11-37.

Jan Zelenka
Vývoj přemyslovského dvora do 12. století (The Development of the Přemyslide Court before the 12th Century), s. 39-52.

Martin Wihoda
Dvory prvních moravských markrabat (Courts of the first Moravian margraves), s. 53-80.

Libor Jan
Deset "purkrabích" na dvoře Přemysla Otakara II. (Ten "burgraves" at the court of Přemysl Otakar II.), s. 81-90.

Marcin Rafał Pauk
Mechanizmy tworzenia elity dworskiej w dobie ostatnich przemyślidów. Najwyższy komornik Andrzej z Všechrom i jego krąg (The Creation of the Courtly Elite During the Reign of the Last Přemyslid Kings. The supreme Chamberlain Andrew of Všechromy and his Protégées), s. 91-102.

Karel Maráz
K hodnostářům a úředníkům uherského (1301-1304), českého a polského (1305-1306) krále Václava III. (About dignitaries and officers of the Hungarian, Czech and Polish King Wenceslas III.), s. 103-113.

Markéta Marková
Kuchaři, kejklíři, lékaři... a jejich postavení na přemyslovském dvoře (Cooks, conjurers, doctors... their position at the Přemyslid court), s. 115-126.

Zdeněk Žalud
Tzv. užší dvůr Jana Lucemburského a markrabího Karla (The curia minor of the king John the Blind and Moravian margrave Charles of Luxembur), s. 127-146.

Klára Benešovská
"Občasné" a "dočasné" rezidence Jana Lucemburského ve Francii a Itálii (Occasional" and "temporary" residences of Jan of Luxembourg in France and Italy), s. 147-167.

Mlada Holá
Curia imperialis. K možnosti ubytování dvora českých králů ve Vratislavi a k funkcím jejich sídel (1335-1526), s. 169-196.

Lenka Bobková
Zhořelecký dvůr a rezidence vévody Jana, s. 197-214.

Robert Novotný
Ráj milců? Nižší šlechta na dvoře Václava IV., s. 215-229.

Petr Elbel
Úvaha o stavu bádání ke dvoru Zikmunda Lucemburského a představení prosopografického výzkumu Zikmundových dvořanů z českých zemí, s. 231-244.

Václav Ledvinka
Králův dvůr a královský dvůr v Praze 1436-1490. Poznámka k tématu dvora a dvorské kultury v pohusitském království (The King´s court and the royal court in Prague 1458-1490/1526. A note on the topic of courts and court culture in the Post-Hussite kingdom), s. 245-256.

Petr Kozák
Dvorská společnost hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského (The court community of the Duke of Hlohov (Glogau) and Opava (Troppau), Sigismund Jagiellon), s. 257-284.

Robert Šimůnek
Rezidenční dvory české šlechty v pozdním středověku (Residential Courts of the Czech Nobility in the Late Middle Ages), s. 285-325.

Kateřina Charvátová
Cisterciáci na dvoře posledních Přemyslovců (Cistercians at the court of the last Přemyslids), s. 327-346.

Dalibor Janiš
Ke skladbě dvora olomouckých biskupů ve 13. století (On the Structure of the Court of Olomouc Bishops in the 13rd Century), s. 347-362.

Ewa Wółkiewicz
"Pinguis pastor, oves macre". W kwestii organizacji dworu biskupa wrocławskiego Jodoka z Rozmberku (1456-1467), s. 363-385.

Marie Bláhová
Intelektuálové na dvoře posledních Přemyslovců (Intellectuals at the Court of the Last Přemyslids), s. 387-399.

Robert Antonín
Ideál panovnické moci v narativních pramenech českého středověku (The Ideal of the Ruler´s Power in Narrative Sources of Czech Middle Ages), s. 401-417.

Jana Fantysová
Lucemburkové a turnaje (Luxembourgs and tournaments), s. 419-451.

Lenka Mráčková
Hudební kultura významných evropských dvorů a její recepce v českých pramenech 2. poloviny 15. století (Musical culture at the Europeans courts and its reception in Czech written sources), s. 453-458.

Renáta Modráková
Odraz dvorského prostředí v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě (Reflections of the Bohemian princes and king´s court in the St. George´s Benedictine Abbey at Prague Castle during the 13th and 14th Centuries), s. 459-474.

Martin Musílek
Odraz dvorské kultury v městském prostředí ve 13. a 14. století (The reflection of the court culture in the town environment in the 13th and 14th centuries), s. 475-505.