Česky English Deutch

Publications

Obsah

Úvodem, s. 7.

Markéta Špůrová
Identifikace svědků v listinách královské rodiny v době Václava I. a jejich vztah k panovnickému dvoru (Identification of witnesses in deeds of the royal family during the era of Wenceslas I and their relation towards the royal court), s. 9-19.

Irena Moravcová
Dvůr královny Markéty Babenberské mezi lety 1246-1266 (The court of Queen Margaret of Babenberg between 1249-1266), s. 21-42. Resume

Tomáš Baletka
Dvůr moravských Lucemburků a perspektivy jeho dalšího studia (The court of Moravian Luxembourgs and prospects of its further research), s. 43-51. Resume

Dominik Budský
Metropolitní kapitula pražská jako dvůr v malém. Kariéra a vztahy v prostředí kapituly v letech 1378-1390 (The metropolitan Prague chapter as a small-scale court. The career and relationships within the chapter between 1378-1390), s. 53-86.

Marcin Rafał Pauk
Nemieccy przybysze na dworze Wacława I. W kwestii poczštków migracji rycerskich do Czech, s. 87-106. Resume

Dana Dvořáčková-Malá
Biskup Bernard z Kamence, zakladatel, kancléř, rádce a diplomat (Bernard III. of Kamenec, the founder, chancellor, counsel and diplomat), s. 107-121.

Martin Čapský
Proměny dvorské elity jako odraz poklesu zeměpanské prestiže opavských Přemyslovců (Changes in the court elite as a reflection of the decrease in the sovereign prestige of Opava Přemyslids), s. 123-144. Resume

Robert Novotný
Dvorská a zemská hierarchie v pozdně středověkých Čechách (Court and provincial hierarchy in the late Medieval Bohemia), s. 145-161.

Mlada Holá
Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348-1372 (The stays of Charles IV and its court in Wroclaw between 1348-1372), s. 163-189.

Richard Němec
K pojmu rezidence: Formální atributy jako kritérium definice sídel Karla IV. Lauf - Milín - Ojvín (About the concept of a residence: Formal attributes as a criterion for the definition of Charles´ IV residences. Lauf - Milín - Ojvín), s. 191-236. Resume

Petr Hlaváček
Nový Jeruzalém? Spirituální rozměr kadaňské rezidence Jana Hasištejnského z Lobkowicz (New Jerusalem? The spiritual dimension of the Kadaň residence of Jan Hasištejnský of Lobkowicz, s. 237-272. Resume

Otakar Slanař
K otázce topiky ve středověké rytířské epice (About topics in the medieval chivalrous and court epic poetry), s. 273-286.