Česky English Deutch

Colloquiums

Year 2009

Scientific sessions between 2005 - 2007 showed that the issue of courts has become increasingly popular with local historians. Two previous years monitored namely the structure and composition of the court community as a centre of ruler´s executive power. However, a medieval court was not a pure administrative tool and the court life was not only about politics. Its everyday rhythm created and formed the court culture. Power was executed at the background of rules for ceremonies, elaborate symbols and rituals. Ordinary days alternated with festive moments which brought extraordinary experience in the life of both individuals and the whole community. The power, splendor and spiritual charge of the court attracted not only members of high society, but provided space for intellectuals, artists and infrequently also for individuals from lower social classes.

That is why we intended to focus on everyday and festive life at medieval courts during the last session. We want to provide space for discussion on questions such as what were ordinary days like in the life of a royal family, what events were held at the court based on religious traditions? How to differentiate between a court ceremony and a group of individual rituals or symbols in the general context of the court culture? What rituals and ceremonies were observed during ordinary days? What was life like at the court when no big events were held? What situations and conflicts disrupted the life of the court community and how were they dealt with? How much space were noble women provided in the court environment? How were educated men, artists or admirers trying to acquire access to the court looked at? What was the upbringing at the court like?

Nevertheless, the aforementioned questions shall not be limited to the royal court only. The court culture influenced the nobility, the church and burghers and in the domestic environment it acquired its own form and space for further development. Since we are aware of the broad scope of the topic discussions were divided into four main topics:
1. The courts as a political centre of secular and religious power
2. Court ceremonies
3. The court as a centre of education and elites
4. Ordinary and festive life in the court community

The colloquium was held on 4 - 5 February 2009. With the conference papers appered:Opening paper
Ivan Hlaváček
Kulturní politika a politická kultura na středověkých dvorech. Český fenomén

The courts as a political centre of secular and religious power

Lars-Arne Dannenberg
Der bischöfliche Hof als Instrument geistlicher und weltlicher Herrschaft am
Beispiel der Bischöfe von Meißen im Hoch- und Spätmittelalter


Laura Brander
"Mit großer Pracht zur Ehe gegeben." Frauen als Einflussträgerinnen bei Hofe
im 11. und 12. Jahrhundert


Jan Zelenka
Konflikt v prostoru středověkého panovnického dvora

Libor Jan
Srovnání politické praxe dvora Přemysla Otakara II. a Václava II.

Robert Šimůnek
Dvorská reprezentace a její dvojí publikum

Antoni Barciak
Miejsca rezydencjonalne władców górnośląskich w średniowieczu

Klára Benešovská
Místa pro chvíle slavnostní

Court ceremonies

Dana Dvořáčková-Malá
Dvorský ceremoniál a komunikace v dobovém kontextu

Václav Žůrek
Dvůr a dvorská hierarchie v korunovačním obřadu

Michel Margue
Ein Fest am Hof: Das Ritual der Vogelgelübde als politisches Medium

Jana Fantysová-Matějková
Říšská ceremonie smíření: vyrovnání mezi Lucemburky a Vilémem Julišským
1372 v Cáchách


Lenka Blechová
Dvorský ceremoniál v díle Hincmara z Remeše

Dalibor Janiš
Ceremoniál lenních přísah na středověkém dvoře olomouckých biskupů

Lenka Bobková
Přivítat a pohostit - holdovací cesta králů Ladislava a Jiřího do Horní Lužice

Robert Antonín
Vjezdy českých panovníků do královských měst ? od demonstrace moci k lidové
slavnosti


The court as a centre of education and elites

Wojciech Iwańczak
Elita dworska v kronice Kosmasa

David Kirt
Zwischen Luxemburg und Habsburg. Peter von Aspelt an den fürstlichen
Höfen vor seiner böhmischen Zeit


Martin Musílek
Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku. Střední městská
vrstva nebo dvorská elita?


Bogusław Czechowicz
Biblijny dydaktyzm późnośredniowiecznych rezydencji jako element
funkcjonowania dworu


Iwona Pietrzyk
Piśmiennictwo książąt górnośląskich jako element kultury dworskiej

Pavlína Libichová-Cermanová
Eschatologická proroctví: módní téma na lucemburském dvoře

Otakar Slanař
Model fikčního světa se zábavnou funkcí na příkladu rytířského eposu
Tandariáš a Floribella


Ordinary and festive life in the court community

Zdeněk Žalud
Komorníci, dveřníci a další obslužný personál středověkého vládce. K otázce
jejich funkcí a vlivu u dvora


Petr Elbel
Pobyty vyslanců a poslů města Znojma na dvoře krále Zikmunda a
rakouského vévody Albrechta ve světle znojemských městských účtů.
Příspěvek k dvorské každodennosti


Martin Čapský
Lov a jeho role na dvorech slezských knížat

Petr Kozák
"...citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi..."
Všední den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda
Jagellonského


Jakub Razim
Všední a sváteční život korutanských vévodů ve světle tyrolských knih počtů

Robert Bubczyk
Gry w szachy i tabula na dworach możnowładczych i rycerskich
późnośredniowiecznej Anglii. Funkcje i znaczenie w kulturze


Daniela Dvořáková
Sviatky a slávnosti na uhorskom kráľovskom dvore

Miloslav Polívka
Jak byli obdarováváni římští králové a císařové v Norimberku

Pavel Trnka
Výdaje dvora Vladislava Jagellonského v letech 1471-1490

Mlada Holá
Dvorské slavnosti ve Vratislavi v době pobytů českých králů v pozdním
středověku


Collected essays will be published untill the End of the Year in scientific journal Mediaevalia Historica Bohemica.